Sionism i Sverige

Som i många andra västeuropeiska länder, handlar Sionismens historia i Sverige främst om mindre gruppers försök att övertala de judiska församlingarna om vikten av att legalisera idén om ett judiskt nationalhem och att få ledarna inom församlingarna att på ett aktivt sätt arbeta för att grunda en judisk stat.

Det var en lång och aktiv kamp som de svenska sionisterna förde för att vinna gehör för sina idéer om en judisk stat. De mötte motstånd inte bara bland de svenska judarna utan också från sina ledare och rabbiner, vilka såg sionismen som ett hot mot den konservativa judendomen som var rådande i Sverige runt sekelskiftet och början av 1900-talet. Förgrundspersonen för den svenska sionismen och en av grundarna av den första sionistiska föreningen i Sverige var Mauritz Tarschis.

Ända fram till grundandet av staten Israel var de sionistiska rörelserna i Sverige representerade av en minoritet av den judiska befolkningen och motståndet från olika håll var stort. Det var först efter Förintelsen som sionismen blev en stor rörelse som förenade det judiska folket världen över.