Sionistiska Federationens Valbarometer

This post has already been read 7128 times!

Vi skickade ut ett frågeformulär till samtliga riksdagspartier.
Nedan publicerar vi de svar vi tagit emot.
Denna sida uppdateras kontinuerligt, allt eftersom svaren inkommer.

Svar från Socialdemokraterna

1. Sionismens målsättning är att verka för att judar ska ha en egen stat i landet Israel. Även om denna rörelse endast är 150 år gammal, är den baserad på en 4000-årig anknytning mellan det judiska folket och dess historiska hemland. Stödjer ert parti den sionistiska grundtanken?

Svar: Socialdemokraterna tror på en framtid med två stater, Israel och Palestina, inom säkra och erkända gränser, där människor kan leva i frihet och säkerhet.

2. Anser ert parti att en förhandlad tvåstatslösning borde vara lösningen Israel-Palestinakonflikten? Om detta är fallet, hur ska parterna förmenas att återgå till förhandlingsbordet?

Svar: Socialdemokraterna tror på en framtid med två stater, inom säkra och erkända gränser. Israel är den starkaste parten i konflikten och har därför ett särskilt ansvar. Utbyggnaden av folkrättsligt illegala bosättningar och muren på ockuperad mark måste upphöra, liksom ockupationen av palestinska områden samt blockaden av Gaza. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar.

Krigen i Gaza och Libanon har visat att militärt våld inte kan leda till en lösning på denna svåra konflikt. Endast fredsförhandlingar, där alla relevanta parter deltar, kan leda till verklig fred och säkerhet. En uthållig fred som vilar på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens i en tvåstatslösning.

3. Anser ert parti att Israel bör bojkottas för brott mot mänskliga rättigheter för att framtvinga en lösning på konflikten? Om så är fallet, finns det även andra länder som bör bojkottas för sådana brott?

Svar: Socialdemokraterna stödjer inte en bojkott av Israel. Vi menar att isolering inte kommer att bidra till förbättringar utan snarare stärka extremistiska krafter. Det skulle ytterligare försvåra för nya fredsförhandlingar och alltså vara kontraproduktivt.

Däremot menar Socialdemokraterna när det gäller produkter från Israel att vårt krav om en tydlig ursprungsmärkning som skiljer mellan produkter från Israel och produkter från bosättningarna snarast måste genomföras. EU:s avtal med Israel omfattar inte produkter från bosättningarna men konsumenter har svårt att få information om ursprunget av de produkter de köper. Med ursprungsmärkning kan konsumenten själv göra ett medvetet val att bojkotta just dessa varor för att inte stödja bosättarpolitiken som strider mot folkrätten.

4. Det talas mycket om att Israel agerar ”oproportionerligt”. Hur anser ert parti att Israel skulle kunna modifiera sitt beteende avseende de tusentals missiler som avskjuts från Gaza mot civila mål i Israel för att kunna skydda sina medborgare och samtidigt uppnå proportionalitet?

Svar: Israel har rätt till självförsvar, men måste följa internationell rätt och undvika civila offer. Israel som ockupationsmakt och som den överlägset starkaste parten har ett särskilt ansvar i konflikten. Vi fördömer landets användning av oproportionerligt våld som strider mot folkrätten och grundläggande humanitära principer. Vi fördömer samtidigt Hamas raketbeskjutning. Hamas är av EU en terrorstämplad organisation som brukar metoder som vi tar starkt avstånd ifrån. Våldet måste brytas om fredsprocessen ska ha en chans att leverera resultat. Våld och hat föder nytt våld i en ond cirkel.

5. Vilket ansvar anser ert parti att Hamas respektive Israel har för mänskligt lidande i Gaza under operation Defensive Edge?

Svar: Se svar på frågan ovan, samt: Båda parter i konflikten måste hörsamma FN:s och omvärldens krav på ett varaktigt eldupphör. Den eller de parter som inte hörsammar vapenvila bör utsättas för restriktiva åtgärder från EU och FN. Parallellt med fredsförhandlingarna bör en oberoende kommission som undersöker parternas brott mot de mänskliga rättigheterna under konflikten tillsättas. Principen om att också de som begår krigsbrott ska ställas inför rätta är viktig. Vapenstilleståndet behöver följas av meningsfulla fredsförhandlingar under internationellt överinseende. En framförhandlad fred, baserad på folkrätten, är den enda vägen ut ur dagens kaos. Det är också det enda sättet för både palestinier och israeler att lämna våld, förstörda liv och krossade drömmar bakom sig.

6. I Hamas stadgar samt i återkommande tal och skrifter har organisationen uttryckt sin målsättning att förinta Israel och döda judar. Detta har även skett i tiotals terrordåd, vilket har medfört att organisationen har terrorstämplats av EU och USA. Anser ert parti att Hamas bör isoleras ytterligare eller ska organisationen inkluderas i en fredsförhandling?

Svar: Socialdemokraterna fördömer starkt terrorhandlingar och vi tar starkt avstånd från Hamas metoder. Vi menar vidare att länders regeringar, FN och EU måste föra samtal med alla relevanta parter i konflikten för att en hållbar fred ska vara möjlig. Det ligger i båda folkens intresse, israelers och palestiniers, att nå en hållbar fred så att man kan leva i säkerhet och trygghet med säkra och erkända gränser. Självklart ska samtal med Hamas inte vara kravlösa. Bland annat ska det ställas krav på Hamas att erkänna Israel och upphöra med terrordåd.

7. I Israels grannländer finns miljoner palestinska flyktingar som saknar mänskliga rättigheter, dock är endast fokus på Israel när det gäller palestiniernas utsatta situation. Hur skulle ert parti kommentera detta?

Svar: Vi menar att alla länder har ett ansvar för att respektera mänskliga rättigheter för dem som befinner sig i landet. När det gäller Israel menar vi att Israel, som ockupationsmakt och den starkaste parten i konflikten, har ett särskilt ansvar när det gäller konflikten och därmed palestiniernas situation.

8. Jerusalem har historiskt varit judarnas huvudstad men erkänns idag av de flesta inte som staten Israels huvudstad. Anser ert parti att Jerusalem bör erkännas som Israels huvudstad?

Svar: Socialdemokraterna ser det som naturligt att Östra Jerusalem blir huvudstad i ett framtida fritt Palestina liksom att Jerusalem också kan vara huvudstad i Israel.

9. Israel är ett av de ledande länderna för forskning och innovation i världen, borde Sverige ha ett utökat forskningssamarbete med Israel?

Svar: Socialdemokraterna står bakom EU:s politik gentemot Israel i dessa hänseenden.

10. Israel kallas ibland Start-Up Nation, på grund av de många högteknologiska företagen som utvecklats där. Borde Sverige ha ett utökat handelssamarbete med Israel?

Svar: Mycket av Sveriges politik i detta faller inom ramen för EU:s politik. Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och handelsrelationer som något positivt i internationella relationer och som lägger grunden för ett eget inflytande. Det är därför i grunden bra att EU har ett associationsavtal med Israel. Men det är också viktigt att EU inte går vidare med politiska uppgraderingar innan tillräckliga förändringar har skett. Mänskliga rättighets- och folkrättsfrågor måste föras in i detta sammanhang med konkreta skrivningar.


Svar från Centerpartiet

1. Sionismens målsättning är att verka för att judar ska ha en egen stat i landet Israel. Även om denna rörelse endast är 150 år gammal, är den baserad på en 4000-årig anknytning mellan det judiska folket och dess historiska hemland. Stödjer ert parti den sionistiska grundtanken?

Svar: Centerpartiet stödjer ett stark och demokratisk israelisk stat som existerar inom 1967 års gränser.

2. Anser ert parti att en förhandlad tvåstatslösning borde vara lösningen Israel-Palestinakonflikten? Om detta är fallet, hur ska parterna förmenas att återgå till förhandlingsbordet?

Svar: Ja. Det är viktigt att en framtida lösning utgår från folkrätten, att ingångna avtal accepteras och att Israels likväl som Palestinas rätt att existera erkänns. Parterna måste till slut uppnå ett för båda parter acceptabelt resultat för att säkra en hållbar fred.

3. Anser ert parti att Israel bör bojkottas för brott mot mänskliga rättigheter för att framtvinga en lösning på konflikten? Om så är fallet, finns det även andra länder som bör bojkottas för sådana brott?

Svar: För Centerpartiet är det viktigt att söka lösningar istället för låsningar. Vi avvisar krav på bojkotter i nuläget. Däremot anser vi att det är viktigt att varor som producerats på ockuperad mark märks tydligt så konsumenterna får rätt information om ursprung och därmed kan göra medvetna val.

4. Det talas mycket om att Israel agerar ”oproportionerligt”. Hur anser ert parti att Israel skulle kunna modifiera sitt beteende avseende de tusentals missiler som avskjuts från Gaza mot civila mål i Israel för att kunna skydda sina medborgare och samtidigt uppnå proportionalitet?

Svar: Israel har rätt att försvara sig, men det får inte ske på bekostnad av den folkrättsliga proportionalitetsprincipen som säger att åtgärder inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Den enda långsiktiga lösningen för att skydda civila mål i Israel är att ockupationen av Västbanken och blockaden av Gaza upphör. Endast så kan extrema element både på Västbanken och i Gaza bekämpas.

5. Vilket ansvar anser ert parti att Hamas respektive Israel har för mänskligt lidande i Gaza under operation Defensive Edge?

Svar: Israel, Hamas och övriga stridande parter har samma skyldighet att följa folkrättens principer i syfte att skydda människor och minska mänskligt lidande under krig.

6. I Hamas stadgar samt i återkommande tal och skrifter har organisationen uttryckt sin målsättning att förinta Israel och döda judar. Detta har även skett i tiotals terrordåd, vilket har medfört att organisationen har terrorstämplats av EU och USA. Anser ert parti att Hamas bör isoleras ytterligare eller ska organisationen inkluderas i en fredsförhandling?

Svar: Det är grundläggande för en hållbar konfliktlösning att alla parter som är inblandade i konflikten deltar i förhandlingarna.

7. I Israels grannländer finns miljoner palestinska flyktingar som saknar mänskliga rättigheter, dock är endast fokus på Israel när det gäller palestiniernas utsatta situation. Hur skulle ert parti kommentera detta?

Svar: Centerpartiet instämmer i påståendet att fokus enbart ligger på Israel avseende de palestinska flyktingarnas situation. Ett stort ansvar läggs på det länder där merparten av de palestinska flyktingarna idag bor.

8. Jerusalem har historiskt varit judarnas huvudstad men erkänns idag av de flesta inte som staten Israels huvudstad. Anser ert parti att Jerusalem bör erkännas som Israels huvudstad?

Svar: Centerpartiet anser att Östra Jerusalem är ockuperat. Vi anser att en palestinsk stat likväl som den israeliska ska kunna ha Jerusalem som en framtida huvudstad.

9. Israel är ett av de ledande länderna för forskning och innovation i världen, borde Sverige ha ett utökat forskningssamarbete med Israel?

Svar: Som tidigare nämnts är det för Centerpartiet viktigt att söka lösningar istället för låsningar. Vi tror på internationella forskningssamarbeten.

10. Israel kallas ibland Start-Up Nation, på grund av de många högteknologiska företagen som utvecklats där. Borde Sverige ha ett utökat handelssamarbete med Israel?

Svar: Som ovan nämnts är det för Centerpartiet viktigt att söka lösningar istället för låsningar. Vi tror på internationella samarbeten. Däremot anser vi att det är viktigt att varor som producerats på ockuperad mark märks tydligt så konsumenterna får rätt information om ursprung och därmed kan göra medvetna val.


Svar från Folkpartiet

1. Sionismens målsättning är att verka för att judar ska ha en egen stat i landet Israel. Även om denna rörelse endast är 150 år gammal, är den baserad på en 4000-årig anknytning mellan det judiska folket och dess historiska hemland. Stödjer ert parti den sionistiska grundtanken?

Svar: Ja.

2. Anser ert parti att en förhandlad tvåstatslösning borde vara lösningen Israel-Palestinakonflikten? Om detta är fallet, hur ska parterna förmenas att återgå till förhandlingsbordet?

Svar: Ja, Folkpartiet anser att en tvåstatslösning krävs. Parterna måste övertygas om att återupptagna fredsförhandlingar med sikte på en tvåstatslösning är den enda vägen för att åstadkomma varaktig fred.

3. Anser ert parti att Israel bör bojkottas för brott mot mänskliga rättigheter för att framtvinga en lösning på konflikten? Om så är fallet, finns det även andra länder som bör bojkottas för sådana brott?

Svar: Nej.

4. Det talas mycket om att Israel agerar ”oproportionerligt”. Hur anser ert parti att Israel skulle kunna modifiera sitt beteende avseende de tusentals missiler som avskjuts från Gaza mot civila mål i Israel för att kunna skydda sina medborgare och samtidigt uppnå proportionalitet?

Svar: Israels legitima säkerhetsintressen måste respekteras, Israel har en självklar rätt att försvara sig. Samtidigt är det viktigt att minimera civilt lidande.

5. Vilket ansvar anser ert parti att Hamas respektive Israel har för mänskligt lidande i Gaza under operation Defensive Edge?

Svar: Bägge parter har ett ansvar.

6. I Hamas stadgar samt i återkommande tal och skrifter har organisationen uttryckt sin målsättning att förinta Israel och döda judar. Detta har även skett i tiotals terrordåd, vilket har medfört att organisationen har terrorstämplats av EU och USA. Anser ert parti att Hamas bör isoleras ytterligare eller ska organisationen inkluderas i en fredsförhandling?

Svar: Folkpartiet anser att fredsförhandlingar bör föras mellan Israel och företrädare för den palestinska myndigheten, ej Hamas.

7. I Israels grannländer finns miljoner palestinska flyktingar som saknar mänskliga rättigheter, dock är endast fokus på Israel när det gäller palestiniernas utsatta situation. Hur skulle ert parti kommentera detta?

Svar: Vi tycker det är viktigt att diskutera och betona vikten av respekten för mänskliga rättigheter vad gäller båda parter. I Sverige talas det för lite om Hamas brott mot mänskliga rättigheter vad avser palestinierna.

8. Jerusalem har historiskt varit judarnas huvudstad men erkänns idag av de flesta inte som staten Israels huvudstad. Anser ert parti att Jerusalem bör erkännas som Israels huvudstad?

Svar: Frågan om Jerusalems status bör ingå i de framtida fredsförhandlingarna

9. Israel är ett av de ledande länderna för forskning och innovation i världen, borde Sverige ha ett utökat forskningssamarbete med Israel?

Svar: Ja.

10. Israel kallas ibland Start-Up Nation, på grund av de många högteknologiska företagen som utvecklats där. Borde Sverige ha ett utökat handelssamarbete med Israel?

Svar: Ja.


Svar från Kristdemokraterna

1. Sionismens målsättning är att verka för att judar ska ha en egen stat i landet Israel. Även om denna rörelse endast är 150 år gammal, är den baserad på en 4000-årig anknytning mellan det judiska folket och dess historiska hemland. Stödjer ert parti den sionistiska grundtanken?

Svar: Kristdemokraterna stödjer Israels rätt att existera.

2. Anser ert parti att en förhandlad tvåstatslösning borde vara lösningen Israel-Palestinakonflikten? Om detta är fallet, hur ska parterna förmenas att återgå till förhandlingsbordet?

Svar: Ja, Kristdemokraternas förhoppning är att en hållbar tvåstatslösning blir verklighet, även om utsikterna för det för närvarande är ganska dystra. Vi liksom de flesta andra demokratiska krafterna runt om i världen önskar inget hellre än ett Israel och en framtida palestinsk stat som lever i fred och säkerhet sida vid sida och med resten av världen. Kristdemokraterna delar EU:s och regeringens syn på hur en uppgörelse bör vara utformad för att en långsiktigt hållbar fred ska kunna bli möjlig. Förhandlingarna bör utgå ifrån 1967 års gränser och genom ett fredsavtal resultera i en tvåstatslösning med Jerusalem som delad huvudstad. En hållbar tvåstatslösning är en förutsättning för att garantera israelerna säkerhet och palestinierna grundläggande fri- och rättigheter.

3. Anser ert parti att Israel bör bojkottas för brott mot mänskliga rättigheter för att framtvinga en lösning på konflikten? Om så är fallet, finns det även andra länder som bör bojkottas för sådana brott?

Svar: Nej, vi stödjer inte tanken på en bojkott. Det är viktigt att fokus läggs på att fredssamtalen återupptas, internationella samfundet bör ha det i fokus före alla andra insatser.

4. Det talas mycket om att Israel agerar ”oproportionerligt”. Hur anser ert parti att Israel skulle kunna modifiera sitt beteende avseende de tusentals missiler som avskjuts från Gaza mot civila mål i Israel för att kunna skydda sina medborgare och samtidigt uppnå proportionalitet?

Svar: Man måste se vad det är för slags motståndare Israel agerar mot. Hamas är en terrororganisation som hotar Israels existens.

Israel har enligt folkrätten rätt att försvara sig för att stoppa den raketbeskjutning man utsatts för. Det finns anledning att rikta kritik mot Israel när det gäller oproportionerligt våld. Israels agerande måste självklart följa folkrätten.

5. Vilket ansvar anser ert parti att Hamas respektive Israel har för mänskligt lidande i Gaza under operation Defensive Edge?

Svar: Båda parter har ett ansvar. Ingen kan vara oberörd av civilas lidande i Gaza. Och samtidigt gäller det självklara – Israel har rätt att försvara sig för att stoppa den beskjutning man utsatts för.

6. I Hamas stadgar samt i återkommande tal och skrifter har organisationen uttryckt sin målsättning att förinta Israel och döda judar. Detta har även skett i tiotals terrordåd, vilket har medfört att organisationen har terrorstämplats av EU och USA. Anser ert parti att Hamas bör isoleras ytterligare eller ska organisationen inkluderas i en fredsförhandling?

Svar: Fredsförhandling bör ske mellan Israel och PLO på uppdrag av den palestinska administrationen. Hamas är en terrororganisation och i och med terrorlistningen så råder kontaktförbud mellan exempelvis EU och Hamas och Sverige och Hamas.

7. I Israels grannländer finns miljoner palestinska flyktingar som saknar mänskliga rättigheter, dock är endast fokus på Israel när det gäller palestiniernas utsatta situation. Hur skulle ert parti kommentera detta?

Svar: Det är oerhört viktigt att flyktingars rättigheter respekteras i hela regionen. Mänskliga rättigheter gäller för alla överallt.

8. Jerusalem har historiskt varit judarnas huvudstad men erkänns idag av de flesta inte som staten Israels huvudstad. Anser ert parti att Jerusalem bör erkännas som Israels huvudstad?

Svar: Ja, och vi anser att huvudstaden i framtiden bör delas mellan en framtida palestinsk stat och Israel, genom en förhandlingslösning.

9. Israel är ett av de ledande länderna för forskning och innovation i världen, borde Sverige ha ett utökat forskningssamarbete med Israel?

Svar: Israel ingår sedan 1 januari 2014 som part i EU:s associeringsavtal Horizon 2020 vilket innebär att forskningsutbytet med Israel konsoliderats. Det är positivt att samarbeta kring samhällsutmaningar av gemensamt intresse, till exempel åldrande, livsmedelssäkerhet, miljöskydd eller renare energi.

10. Israel kallas ibland Start-Up Nation, på grund av de många högteknologiska företagen som utvecklats där. Borde Sverige ha ett utökat handelssamarbete med Israel?

Svar: Handeln mellan Sverige och Israel företas sedan 1995 inom ramen för associeringsavtalet mellan Europeiska Unionen och Israel. Kristdemokraterna stödjer detta avtal som även är en plattform för politisk dialog.